Kompleks hidrogen stimulyasiyası texnologiyaları

Çıxarıla bilən hesablanmış neft ehtiyyatlarının hasilatında innovativ həll yolları

Haqqımızda

İdarə olunan multifaktorial termal və kimyəvi proses quyunun drenaj zonası yaxınlığında başda hidrogen olmaqla aktiv qazların, yüksək temperatur və təzyiq əmələ gətirməsi ilə, qırılma və yüksək temperaturlu turşu buxarının yaradılması ilə həyata keçirilir: azot turşusu (HNO3) və hidrogen turşusu (HCl), bəzən isə flüor turşusu ( HF) laydaxili məsamələri çirklənmədən təmizləyir. Turşu ilə mərhələləi neytrallaşdırma prosesi və səthi aktiv maddələr uzunmüddətli müsbət nəticələr verir.3) and hydrogen acid (HCl), and sometimes fluoric acid (HF) treatment of the porous media. Stage acid neutralization and surfactants provide long term positive results.
Yüksək enerjili yandırıcı və oksidləşdirici qarışıqlardan istifadə etməklə reaksiya enerjisi 14-20 MJ/kq-a çatır və natrium, alüminium, litium və bor əsaslı hidroreaktiv maddələr (HRA) meydana gəlir.

Termokimyəvi prosesin ilkin mərhələsini əhatə edən hidrogen, rezervuarın keçiriciliyini yaxşılaşdırır və kimyəvi aktiv komponentlərin məsamə mühitinə süzülməsini təmin edərək, burada lay süxurlarının mineral hissəcikləri və kolmatanlar ilə ikinci reaksiyaların əmələ gəlməsinə şərait yaradır.

Başda hidrogen olmaqla, aktiv qazların yüksək temperatur, isti turşu buxarları və təzyiq əmələ gətirməsi ilə rezervuara gücləndirilmiş çoxmərhələli istilik və kimyəvi təsir tətbiq edilir. Texnologiyanın əsas üstünlüyü uzun təsir müddətinə malik olmasıdır.

Qaz və distillə fraksiyalarının əmələ gəlməsi ilə, yüksək temperatur mərhələsində (250°-350°) yüksək təzyiq altında, hidrogen və katalizatorl atom və molekullarının iştirakı ilə laydın hidravlik yarılması (hidrikrekinq) həyata keçirilir.

İsti qazlar prosesə effektiv şəkildə daxil olur. Məsamə sahəsinin əvvəlcədən qızdırılması istisna olmaqla, CO2 neftin özüllüyünü azaldır, N2O – su ilə, o cümlədən qapalı zonadakı su ilə reaksiya verir və drenaj zonasında azot turşusu əmələ gətirir, SO – layların keçiriciliyini yaxşılaşdırır.2 .2.

Hidroreaktiv maddələrin su ilə reaksiyası drenaj zonasında suyun tərkibini azaldır, heterofaz reaksiya mühitinin dehidrasiyasına və reaksiya zamanı əmələ gələn azot və xlorid turşularının konsentrasiyasının artmasına gətirib çıxarır ki, bu da nəhayət kimyəvi aktivliyindən qat-qat yüksək olan nitroxlorid turşusunun təkamülünə gətirib çıxarır. Bu, sementləmə və qazma məhlullarının bərk fazasına, həm terrigen, həm də karbonatlı laylar üçün çirklənmənin mineral hissəsinə effektiv təsir göstərməyə imkan verir.

Reaksiya məhsulları ilə işlənən süxura yüksək temperaturun təsiri təkcə layların kimyəvi təsirinə deyil, həm də yüksək təzyiq və temperaturdan layın hidravlik yarılmasına da səbəb olur.

Üstünlüklər

  • Layın hidravlik yarılması

  • İsti turşu-qələvi təsiri və məsamə mühitinin çirklənməsinin deformasiyası

  • Hidravlik yarılma və səthi aktiv maddələrin təsiri

  • Temperatur təsiri

    CO2 təsiri

Tətbiq sahələri

Tətbiqin asanlığı

  • Hasilat dinamikasının enməsinin səbəblərinin diazqnozu
  • Quyunun individaul xarakteristikası nəzərə alınaraq texnologiyanın inteqral təsirinin hesablanması və stimulyasiyanın tətbiqi
  • Effektivliyin və axın artımının proqnozlaşdırılması